6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDABORNOVA BELEDİYESİ
VATANDAŞLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

Bornova Belediyesi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Bornova Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu:Bornova Belediyesi

Adres:Kazım Dirik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.) 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişiler tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz ise yine “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlardoğrultusunda ve KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir. 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn:Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No, Uyruk, Medeni Hali)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn:Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin veri kategorisidir. (Örn: Kamera Görüntü Kayıtları)

Finansal Veri

   İlgili kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Banka Hesap Numarası, IBAN Bilgisi) 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

İlgili kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Fotoğraf)

İşlem Güvenliği Verisi

İlgili kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Güvenlik Anahtarları, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID, Şifre, Log Kayıtları, IP Adresleri)

Hukuki İşlem Verisi

İlgili kişinin tarafı olduğu dava bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn:Maaş Haczi Bilgileri, İcra Dosyaları, Adli Dava Bilgileri, İdari Dava Bilgileri)

Müşteri İşlem Verisi

Hizmet alan ilgili kişinin işlemlerini gerçekleştirirken kullanılması gereken bilgileri ifade eden veri kategorisidir. (Örn: Abone Numarası, Fatura ve Makbuz Bilgileri, Mali Durum Bilgisi)

Mesleki Deneyim Verisi

İlgili kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu)

Sağlık Verisi

İlgili kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Hastalık Bilgisi, Engellilik Bilgisi)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

İlgili kişiye ait ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Örn:Adli Sicil Kaydı)

Diğer Veriler

Kişiye ait KVKK’ da sayılmayan diğer verilerin bulunduğu veri grubudur (Örn:Tapu Kaydı Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Ruhsat Bilgisi, İmza Verisi)

 

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Verisi

İlgili kişiye ait felsefi inanç, din ve mezhepverilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Dini İnanç)

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz,

 

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Belediye ve Belediye’ye bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’ndeaçıklanan amaçların yerine getirilmesi, Devlet Arşiv Hizmetleri Mevzuat’ı ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde Belediye uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Kazım Dirik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova / İzmir adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine e-postanızın Belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya [email protected]kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Bornova Belediyesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Bornova Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

QR KOD